Możesz żądać zapłaty pomimo zgubienia weksla gwarancyjnego

Jeśli weksel wydano nie w miejsce zapłaty (tj. zamiast pieniędzy) i na skutek wydania wekslu nie nastąpiło odnowienie zobowiązania, wierzyciel może dochodzić swych pretensji z czynności poprzedzającej wydanie wekslu, w drodze sporu cywilnego, i – w razie zagubienia wekslu – nie ma obowiązku korzystania z trybu postępowania amortyzacyjnego, przewidzianego w art. 96 i nast. prawa wekslowego (orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie C.I. 1563/37 z dnia 28 X 1938r.).
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Możesz żądać zapłaty pomimo zgubienia weksla gwarancyjnego została wyłączona

Filed under weksle

Weksel piwniczny

Wekslem piwnicznym nazywamy weksel trasowany, w którym wystawca podał – jako trasata – osobę lub podmiot nieistniejący.

Nie uchybia to ważności samego weksla, choć – z oczywistych względów – głównym dłużnikiem wekslowym będzie sam wystawca. Weksel może być indosowany przez remitenta, a ostatni posiadacz może dochodzić roszczenia od wystawcy lub innych dłużników wekslowych.

Weksel piwniczny można traktować…
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Weksel piwniczny została wyłączona

Filed under weksle

Terminy przedawnień roszczeń wekslowych. Niesłuszne wzbogacenie.

Przedawnienie w przypadku weksla własnego

Roszczenia wobec wystawcy – 3 lata od dnia płatności. Jeśli weksel jest płatny za okazaniem, powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku (chyba że wystawca ten okres skróci lub przedłuży). Od upłynięcia tegoż terminu zaczyna biec termin przedawnienia, choćby weksel nie został przedstawiony do zapłaty.

Roszczenia posiadacza weksla wobec indosanta przedawniają się w ciągu roku od terminu płatności lub dokonanego protestu. Jeśli zatem ostatni posiadacz weksla nie znajdzie zapłaty u wystawcy, może dochodzić roszczenia od indosantów w tym właśnie terminie.

Roszczenia indosantów między sobą ulegają przedawnieniu w ciągu pół roku od dnia…
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Terminy przedawnień roszczeń wekslowych. Niesłuszne wzbogacenie. została wyłączona

Filed under weksle

Dowód ze świadków w procesie wekslowym

Weksel jest zobowiązaniem samoistnym, abstrakcyjnym, co oznacza, że sam dokument wekslowy jest dowodem istnienia zobowiązania. Jednakże w sądowym procesie wekslowym możliwe jest przedstawianie dowodów ze świadków. Przede wszystkim w sytuacji, kiedy spór dotyczy weksla in blanco – na okoliczność jego wystawienia i uzupełnienia, jak również w przypadku zaginięcia weksla.

art. 246 kpc Jeżeli ustawa lub umowa stron wymaga dla czynności prawnej zachowania formy pisemnej, dowód ze świadków lub z przesłuchania stron w sprawie między uczestnikami tej czynności na fakt jej dokonania jest dopuszczalny w wypadku, gdy dokument obejmujący czynność został zagubiony, zniszczony lub zabrany przez osobę trzecią, a jeżeli forma pisemna była zastrzeżona tylko dla celów dowodowych, także w wypadkach określonych w kodeksie cywilnym.

art. 247 kpc Dowód ze świadków lub z przesłuchania stron przeciwko osnowie lub ponad osnowę dokumentu obejmującego czynność prawną może być dopuszczony między uczestnikami tej czynności tylko w wypadkach, gdy…
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Dowód ze świadków w procesie wekslowym została wyłączona

Filed under weksle

Nieprzerwany szereg indosów

Jeśli weksel zawiera indosy, będzie uważany za prawnego posiadacza ten, kto ma weksel i wykaże swoje prawo nieprzerwanym szeregiem (ciągiem) indosów. Jeśli ostatni indos jest indosem in blanco, prawnym posiadaczem będzie dowolny podmiot, który aktualnie jest w posiadaniu wekslu.

Nieprzerwany ciąg indosów oznacza, że każdy…
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Nieprzerwany szereg indosów została wyłączona

Filed under weksle

Indosując weksel gwarancyjny, pozbywasz się również roszczenia zasadniczego

Wystawienie i wręczenie wierzycielowi wekslu gwarancyjnego ma na celu, aby wierzyciel w razie niezaspokojenia go w umówionym terminie płatności miał prawo skarżyć dłużnika na podstawie wręczonego mu wekslu, zamiast skarżyć go na podstawie zasadniczego zobowiązania. Weksel gwarancyjny nie może być odstąpiony w drodze indosu lub cesji osobie trzeciej bez zasadniczej pretensji. Kto odstąpił weksel gwarancyjny, tym samym zrealizował swą pretensję. (O.S.N. z 27/9 1935r. C. III 465/34. O.S.P. poz. 43 z 1936r.)
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Indosując weksel gwarancyjny, pozbywasz się również roszczenia zasadniczego została wyłączona

Filed under weksle

Indos, czy poręczenie? – decyduje charakter pisma

W razie udowodnienia, iż nad podpisem na odwrocie wekslu został wypisany inną ręką tekst poręczenia, na posiadaczu wekslu ciąży dowód, iż podpis miał charakter poręczenia, a nie indosu, lub że przynajmniej znaczenie takie uzyskał następnie za zgodą podpisującego weksel na odwrocie (S.N.C.I. 1572/35 z dnia 27 II 1936r.)
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Indos, czy poręczenie? – decyduje charakter pisma została wyłączona

Filed under weksle

Indos grzecznościowy może uchronić przed koniecznością zapłaty

Trzecim posiadaczem, w rozumieniu Ustawy Wekslowej jest osoba nie wtajemniczona w stosunki, jakie łączyły poprzedzających ją indosantów z wystawcą weksla;

o ile przeto posiadacz wiedział, że weksel indosowany został grzecznościowo dla ułatwienia wystawcy kredytu, nie może dochodzić roszczeń przeciwko takiemu indosantowi.
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Indos grzecznościowy może uchronić przed koniecznością zapłaty została wyłączona

Filed under weksle

W ilu egzemplarzach wystawiamy weksel? Wtóropisy i odpisy.

Najczęściej w jednym. Oryginał weksla otrzymuje wierzyciel (remitent). Nie ma potrzeby, aby wystawca wystawiał drugi egzemplarz o takiej samej treści (dla siebie), zwłaszcza że w praktyce byłby inny weksel (drugie zobowiązanie). Dla własnego bezpieczeństwa wystawca może jednak zachować sobie kopię weksla, zanotować jego treść, albo najważniejsze warunki (czyli kiedy i ile będzie musiał zapłacić).

W niektórych przypadkach możliwe jest jednak istnienie kilku egzemplarzy tego samego weksla.
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania W ilu egzemplarzach wystawiamy weksel? Wtóropisy i odpisy. została wyłączona

Filed under weksle

Weksel bez remitenta

Ktoś trafił na moją stronę z wyszukiwarki google po haśle weksel bez remitenta. Skoro jest to zatem problem, który kogoś nurtuje, warto poświęcić temu osobny wpis.

Oznaczenie remitenta jest obowiązkowym elementem weksla, co oznacza, że nie jest wekslem dokument, który nie określa na czyją rzecz jest płatny. W praktyce weksel w momencie wystawienia może jeszcze nie mieć oznaczenia remitenta, jest jednak wówczas…
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Weksel bez remitenta została wyłączona

Filed under weksle